Nội dung chương trình giảng dạy lớp thanh nhạc

II. Sướng âm: (10 tiết), 10 bài, mỗi bài 1 tiết.

Ôn tập (1 tiết).

Kiểm tra (2 tiết).

Chương 2: Kỹ thuật luyện thanh  (27 tiết):

Bài 1: Kỹ thuật luyện âm(5 tiết)

Bài 2: Kỹ thuật mở khẩu hình (5 tiết)

Bài 3: kỹ thuật liền tiếng (5 tiết)

Bài 4: Kỹ thuật nảy tiếng (5 tiết)

Bài 5: Kỹ thuật chạy gam nửa cung (5 tiết).

Ôn tập (1 tiết).

Kiểm tra (1 tiết).

Chương 3: Dạy một số bài hát theo chủ đề (30 tiết)

I. Các bài hát về hội (5 tiết).

II. Các bài hát cách mạng, các bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người 22 tiết).

Ôn tập (1 tiết).

Kiểm tra (2 tiết).

Chương 4: Giàn dựng tiết mục biểu diễn (40 tiết):

Ôn tập cuối khóa (4 tiết)

Thi cuối khóa ( 3 tiết)

Hà Nội ngày 2 tháng 5 năm 2013.

Người lập chương trình

Đỗ Như Tuấn

II. Sướng âm: (10 tiết), 10 bài, mỗi bài 1 tiết.

Ôn tập (1 tiết).

Kiểm tra (2 tiết).

Chương 2: Kỹ thuật luyện thanh  (27 tiết):

Bài 1: Kỹ thuật luyện âm(5 tiết)

Bài 2: Kỹ thuật mở khẩu hình (5 tiết)

Bài 3: kỹ thuật liền tiếng (5 tiết)

Bài 4: Kỹ thuật nảy tiếng (5 tiết)

Bài 5: Kỹ thuật chạy gam nửa cung (5 tiết).

Ôn tập (1 tiết).

Kiểm tra (1 tiết).

Chương 3: Dạy một số bài hát theo chủ đề (30 tiết)

I. Các bài hát về hội (5 tiết).

II. Các bài hát cách mạng, các bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người 22 tiết).

Ôn tập (1 tiết).

Kiểm tra (2 tiết).

Chương 4: Giàn dựng tiết mục biểu diễn (40 tiết):

Ôn tập cuối khóa (4 tiết)

Thi cuối khóa ( 3 tiết)

Hà Nội ngày 2 tháng 5 năm 2013.

Người lập chương trình

Đỗ Như Tuấn