KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2017

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2017

(Kèm theo CV số:      / TTĐT-ĐT  ngày    /    /2016)

 

STT

Loại hình Đào tạo - Bồi dưỡng

S. lượng

Thời gian (Ngày khóa)

Dự kiến thời gian mở

Đối tượng chiêu sinh

Ghi chú

 

 

1

Khóa 72

75

 

 

 

 

Lớp Xoa bóp bấm huyệt cổ truyền

30

 

 

105 Ngày

 

Từ tháng 3 đến tháng 6

Các tỉnh (thành) Hội trong toàn quốc.

(ưu tiên những tỉnh Hội mới thành lập)

 

Lớp Vi tính văn phòng

15

Lớp Nâng cao năng lực Cán bộ

30

 

 

 

2

Khóa 73

75

 

45 Ngày

 

Từ tháng 7 đến tháng 8

Các tỉnh (thành) Hội trong toàn quốc.

(ưu tiên những tỉnh Hội mới thành lập)

 

Lớp Công tác xã hội

30

Lớp Giáo viên Xóa mù lớp 2,3

15

Lớp công tác phụ nữ

30

 

 

 

3

Khóa 74

95

 

 

 

 

Lớp Cán bộ đương nhiệm

50

 

 

105 Ngày

 

Từ tháng 9 đến tháng 12

Các tỉnh (thành) Hội trong toàn quốc.

(ưu tiên những tỉnh Hội mới thành lập)

 

Lớp Tác động cột sống -XBBH cổ truyền nâng cao

30

Lớp Giáo viên Vi tính văn phòng

15