Kế hoạch Đào tạo năm 2020

  HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - PHCN 
   
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2020
 
             
STT Loại hình đào tạo - Bồi dưỡng Số lượng Dự kiến thời gian khóa học  Số ngày /khóa Đối tượng chiêu sinh Ghi chú
1 Khóa 81 97 T 2/2020 đến tháng 5/2020 60 Các  tỉnh ( thành ) Hội trong toàn quốc   
Lớp Tin học cơ bản  15
Lớp Nghiệp vụ quản lý công tác Hội 40
Lớp KTV Xoa bóp bấm huyệt cổ truyền 32 105
2 Khóa 82 62   105    
Lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề  30 Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2020 Các tỉnh (thành) Hội trong toàn quốc  
Lớp KTV Xoa bóp bấm huyệt cổ truyền 32 Các  tỉnh ( thành ) Hội phía Nam 
3 Khóa 83 47 Từ  tháng 10/2020 đến tháng 12/2020 60 Các  tỉnh ( thành ) Hội trong toàn quốc   
Lớp quản trị mạng và truyền thông Online 15
Lớp KTV Tác động cột sống 32 105
  Tổng số đào tạo năm 2020 206