Cơ cấu tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 1. Phòng Đào Tạo
 2. Phòng Tổ chức - Hành chính
 3. Phòng Nghiên cứu Khoa học & Truyền thông

CÁC TỔ CHỨC NĂNG

 1. Tổ Quản lý Nhà nước
 2. Tổ Phục hồi chức năng cơ bản
 3. Tổ văn hóa cơ bản
 4. Tổ Công nghệ thông tin
 5. Tổ Công tác xã hội
 6. Tổ Kế toán - Tài chính
 7. Tổ Cấp dưỡng
 8. Tổ Quản lý tài sản và sửa chữa nhỏ
 9. Tổ Bảo vệ 
 10. Tổ Văn thư lưu trữ
 11. Tổ Nghiên cứu khoa học
 12. Tổ Truyền thông
 13. Tổ Đối ngoại