Kế hoạch đào tạo năm 2016

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2016

Trung tâm Đào tạo - Phục hồi chức năng cho Người mù

(Kèm theo CV số:      / TTĐT-GV  ngày   /    /2015)

Stt Loại hình Đào tạo - Bồi dưỡng S. lượng Thời gian (ngày/khóa) Dự kiến thời gian mở Đối tượng chiêu sinh Ghi chú
  Khóa 69 60        
1 Lớp Xoa bóp bấm huyệt cổ truyền nâng cao 30 105 Từ tháng 3 đến tháng 6 Các tỉnh (thành) Hội toàn trong quốc  
  Lớp Nhân viên vi tính văn phòng 15     Các tỉnh (thành) Hội trong toàn quốc  
  Lớp Giáo viên xóa mù chữ 15     Các tỉnh (thành) Hội mới và sắp thành lập  
  Khóa 70 105        
2 Lớp bồi dưỡng Cán bộ 60     Các tỉnh (thành) Hội phía Nam Dự kiến mở tại TP. HCM
  Lớp Xử lý âm thanh cho Người mù 15 60 Từ tháng 7 đến tháng 8 Các tỉnh (thành) Hội trong toàn quốc  
  Lớp Xoa bóp Chân và Xoa bóp Nhật Bản nâng cao 30     Các tỉnh (thành) Hội trong toàn quốc  
  Khóa 71 90        
3 Lớp Cán bộ đương nhiệm 60 105 Từ tháng 9 đến tháng 12 Các tỉnh (thành) Hội trong toàn quốc  
  Lớp Xoa bóp bấm huyệt cổ truyền 30     Các tỉnh (thành) Hội trong toàn quốc